ИКОМЕТ ЕООД

ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ И ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ


Основано през 1992 г., днес ИКОМЕТ ЕООД обработва метални вторични суровини до превръщането им във висококачествен и максимално удобен за рециклиране продукт.

Част от  алуминия се рециклира чрез производство на висококачествени алуминиеви сплави при използване на най-малко ресурси и с минимално въздействие върху околната среда.

повече за нас

Търговия и преработка на метални вторични суровини
Сортиран, нарязан, сепариран и балиран скрап с високо качество - готов за потребление от металургични заводи както у нас, така и в други страни.
Леярна за алуминиеви сплави
Произвеждат се алуминиеви сплави и лигатури с най-високо качество. Годишният капацитет е 2400 тона сплави.
Грижа за околната среда
Цялостната дейност на Икомет е ориентирана към грижата за опазване на околната среда и запазванен равновесието в заобикалящата ни среда